Statut MSG

Statut Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego przyjęty uchwałą nr 1/05/2022 Walnego Zebrania Członków z 10 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego

STATUT
MARECKIEGO STOWARZYSZENIA GOSPODARCZEGO
zwanego dalej "Stowarzyszeniem"
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją pożytku publicznego, samodzielnie określającą swoje zadania, programy działania i struktury organizacyjne na podstawie uchwalanych aktów wewnętrznych, dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
 5. Stowarzyszenie może używać skrótu MSG oraz odpowiedników swojej nazwyw językach obcych i wyróżniającego go znaku graficznego.
 6. Stowarzyszenie utworzone jest na czas nieoznaczony.

§ 2

 1. Dla właściwego realizowania celów MSG może prowadzić działalność w kraju jak i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto MARKI.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub zrzeszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania. Może również posiadać odznakę członkowską według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym będących członkami Zarządu.

§ 4

Stowarzyszenie propagując i organizując działania na rzecz rozwoju nauki, sztuki, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej, tworzy odpowiednie warunki do działalności prowadzonej na rzecz ogółu społeczności, w zakresie różnych form edukacji i rozwoju, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz szeroko rozumianej kultury fizycznej, pomaga w kształtowania prawidłowych postaw społecznych i obywatelskich, szczególnie w środowiskach dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Stwarzanie odpowiednio dogodnych warunków dla rozwoju edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji.
 2. Organizowanie działań sprzyjających krzewieniu kultury fizycznej i rozwoju różnych dziedzin sportu, rekreacji - w szczególności wśród społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych.
 3. Współdziałanie z organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi na rzecz rozwoju szeroko rozumianej oświaty i kultury, w tym kultury fizycznej.
 4. Działalność na rzecz rozwoju infrastruktury i budowy obiektów sportowych.
 5. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 6. Współdziałanie z organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi, prywatnymi osobami fizycznymi i prawnymi na rzecz rozwoju szeroko rozumianej pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 7. Reprezentowania interesów społecznych i gospodarczych członków stowarzyszenia w skali regionu, kraju i na forum międzynarodowym, a w szczególności:
  • reprezentowania i ochrony interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych,
  • gromadzenie oraz przekazywanie wiedzy i informacji w zakresie prawa, ekonomii, organizacji zarządzania i marketingu potrzebnych do działania w firmach,
  • tworzenie warunków do wprowadzania nowoczesnych technologii, poprawy innowacyjności i produktywności,
  • tworzenie warunków do podejmowania wspólnych działań przez członków mających na celu rozwój na terenie działania:
   • samorządności,
   • kultury fizycznej,
   • lepsze dostosowanie firm do zmieniających się warunków rynkowych.

§ 6

Swoje cele Stowarzyszenie może realizować poprzez:

 1. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami uczniowskimi i studenckimi i innymi instytucjami, prywatnymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, targów, konkursów, imprez okolicznościowych, działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej oraz popularyzację wiedzy prawnej, ekonomicznej, marketingowej i organizacyjnej.
 3. Badania naukowe dotyczące zagadnień ustrojowych i prawnych oraz zjawisk społecznych i ekonomicznych.
 4. Inicjowanie programów współpracy międzynarodowej.
 5. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej.
 7. Działalności charytatywnej i na rzecz osób niepełnosprawnych.
 8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 10. Organizowanie i wspieranie różnorodnej działalności sportowej, w tym organizowanie zawodów oraz krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych.
 11. Prowadzenie działalności szkoleniowej - w tym kształcenie kadry menedżerskiej, trenerskiej i instruktorskiej dla potrzeb kultury fizycznej (łącznie ze zdobywaniem uprawnień zawodowych w tej dziedzinie).
 12. Administrowanie ośrodkami i obiektami sportowo - rekreacyjnymi oraz hotelowo - turystycznymi;
 13. Realizację inwestycji o charakterze sportowo - rekreacyjnym oraz modernizowanie i wyposażanie obiektów sportowych.
 14. Organizowanie Lig osiedlowych w grach zespołowych.
 15. Organizowanie obozów krajoznawczych i sportowych w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży.
 16. Zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką,
 17. Występowanie w imieniu członków do agend rządowych, administracji, organów samorządowych i sądowniczych w sprawach związanych z ich działalnością.
 18. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów agend rządowych i władz samorządowych.
 19. Podejmowanie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 7

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może inicjować i prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych.

§ 9

Członkowie Zwyczajni:

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe tak w kraju jak i za granicą, które uznają cele statutowe Stowarzyszenia i chcą brać czynny udział w ich realizacji.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego wniosku-deklaracji zarejestrowanej osoby.
 3. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu członka zwyczajnego Zarząd informuje członków zwyczajnych o kandydacie.
 4. Członkowie mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 2 tygodni.
 5. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo do:
  1. uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i jego organów pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań statutowych,
  2. korzystania z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia we wszystkich sprawach leżących w jego kompetencjach,
  3. korzystania i dostępu do wszelkich materiałów i informacji dotyczących pracy Stowarzyszenia,
  4. zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  5. organizowania Sekcji Branżowych skupiających członków o podobnych problemach gospodarczych czy środowiskowych. Sekcję może utworzyć nie mniej niż 3 członków. Pracą Sekcji kieruje wybrany przez członków Sekcji Przewodniczący.
 6. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu Członków; mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia i zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności.
 7. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i nie ogranicza w niczym samodzielności działania członka zwyczajnego.

§ 10

Członkowie Wspierający:

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub cudzoziemcy, w tym mające stałe miejsce zamieszkania za granicą oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne, które zadeklarują wspieranie działalności Stowarzyszenia finansowo, rzeczowo lub w inny sposób.
 2. Członków wspierających przyjmuje swoją uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego wniosku-deklaracji zarejestrowanej firmy lub organizacji. Do wniosku musi być dołączony dowód wpłaty wpisowego.
 3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi - reprezentowani są w Stowarzyszeniu przez zgłoszonego pełnomocnika.
 4. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu członka wspierającego Zarząd informuje członków zwyczajnych o kandydacie.
 5. Członkowie mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 2 tygodni.
 6. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia ani głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków. Mają jednak prawo do uczestnictwa w zebraniach i Walnym Zgromadzeniu Członków jak również do brania udziału w pracach Stowarzyszenia poprzez wyznaczonych przedstawicieli.
 7. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i nie ogranicza w niczym samodzielności działania członka wspierającego.

§ 11

Członkowie Honorowi:

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, przyjęta do Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, podjętą zwykłą większością głosów. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w działalności statutowej władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia ani głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków. Mają jednak prawo do uczestnictwa w zebraniach i Walnym Zgromadzeniu Członków jak również do brania udziału w pracach Stowarzyszenia poprzez wyznaczonych przedstawicieli.
 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i nie ogranicza w niczym samodzielności działania członka honorowego.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. Przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu
 2. Przestrzegania uchwał, wytycznych i regulaminów uchwalanych przez władze Stowarzyszenia
 3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd, z tego obowiązku w całości są zwolnieni członkowie honorowi.
 5. Godnego reprezentowania Stowarzyszenia oraz umacniania więzi i solidarności organizacyjnej, zespołowej odpowiedzialności za wykonywanie wspólnych zadań.
 6. Dbania o:
  1. przestrzeganie norm etycznych i współżycia społecznego,
  2. stałe podnoszenie własnego poziomu sportowego, w przypadku czynnego uprawiania sportu,
  3. zabezpieczenie i odpowiednie wykorzystanie urządzeń i sprzętu, obiektów sportowych oraz majątku Stowarzyszenia.
 7. Udzielać władzom Stowarzyszenia wszelkich informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.
 8. Upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej.

§ 13

 1. Członkostwo zwyczajne i wspierające w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. rozwiązania Stowarzyszenia,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek:
   • działania członka na szkodę Stowarzyszenia lub działania niezgodnie z zapisami statutu,
   • uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych,
   • niepłacenia składek członkowskich w wysokości określonej zgodnie z postanowieniami statutu przez właściwy organ Stowarzyszenia, przez okres trzech miesięcy,
  4. śmierci członka,
  5. likwidacji członka wspierającego;
 2. Deklaracja wystąpienia ze Stowarzyszenia musi mieć formę pisemną. Do deklaracji członka wspierającego musi być dołączona uchwała właściwego organu członka składającego deklarację.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezydium Zarządu mocą uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej 1/2 składu Zarządu
 4. W okresie od złożenia wniosku do podjęcia uchwały przez Zarząd członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zgromadzenie Ogólne Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Wraz z wyborem członków, do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej, wybierane są osoby do składu rezerwowego w ilości minimum 50% wybieranego składu.
 3. W przypadku ustąpienia członków władz w trakcie kadencji, osoby ze składu rezerwowego są dokooptowane do właściwego organu w kolejności uzyskanych głosów w wyborach.

§ 16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Ogólne Członków zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zgromadzenie Ogólne Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Zatwierdzanie Regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
 8. Przyjmowanie sprawozdania finansowego.
 9. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na okres roku obrachunkowego.
 10. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu.
 11. Uchwalanie porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 12. Uchwalanie wysokości wpisowego oraz wysokości składek członkowskich.
 13. Rozwiązanie Stowarzyszenia i podjęcie uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Stowarzyszenia.
 14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach uznanych przez Zarząd za wymagające decyzji Zgromadzenia Ogólnego Członków.

§ 18

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy uprawnionych do głosowania członków. W razie braku quorum w 1-szym terminie Zgromadzenie Ogólne Członków może się odbyć po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu w tzw. "drugim terminie". Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków odbytego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 19

W Zgromadzeniu Ogólnym Członków biorą udział:

 1. Z głosem decydującym członkowie zwyczajni,
 2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 20

 1. Zgromadzenie Ogólne Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami na tle działalności Stowarzyszenia.
 2. Zgromadzenie Ogólne Członków wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 3. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Ogólne Członków, co najmniej raz na rok.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia Zarząd pisemnie, na co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20% liczby członków zwyczajnych.
 6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania. Obraduje ono przede wszystkim nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

 1. Zarząd składa się z Prezesa i 2 do 4 jego zastępców.
 2. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
  3. odwołania przez Zgromadzenie Ogólne Członków,
  4. śmierci.

§ 22

Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 4. Podejmowania decyzji w sprawach majątkowych i zatrudniania pracowników.
 5. Rozstrzyganie sporów między członkami wynikłymi z ich działalności w Stowarzyszeniu.
 6. Powoływanie Sekcji Branżowych Stowarzyszenia zajmujących się określoną branżą lub tematyką na wniosek członków. Sprawowanie nadzoru nad ich działaniem.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
 10. Zarządzanie majątkami i funduszami Stowarzyszenia lub zlecanie tych czynności osobom trzecim.
 11. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 12. Zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 13. Uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Stowarzyszenia i innych regulaminów wewnętrznych.
 14. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych.
 15. Przyjmowanie i wykreślanie członków Stowarzyszenia.
 16. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych władz.
 17. Reprezentowanie interesów stowarzyszonych członków.
 18. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność Stowarzyszenia.
 19. Reprezentowanie członków w organizacjach międzynarodowych i na organizowanych za granicą kongresach, seminariach, sympozjach itd.

§ 23

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z jego zastępców nie rzadziej, niż co dwa miesiące.
 2. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej połowy jego członków.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Od uchwał Zarządu przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego Członków. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego Członków jest ostateczna.
 6. Odwołanie powinno być wniesione w formie pisemnej, za pośrednictwem Zarządu, w ciągu 30 dni od daty podjęcia kwestionowanej uchwały.
 7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 24

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Przewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 4. Dokonuje ona kontroli działalności Stowarzyszenia, z uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności.
 5. Zgłasza Zarządowi zauważone nieprawidłowości.
 6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 7. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 8. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie na Zgromadzeniu Ogólnym Członków wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskuje o udzielenie mu absolutorium.
 9. Nie wolno łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.
 10. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje w przypadku:
  1. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  2. rezygnacji z członkostwa w komisji,
  3. odwołania przez Zgromadzenie Ogólne Członków,
  4. śmierci.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest jako ciało niezależne od innych władz Stowarzyszenia do prowadzenia, co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu Ogólnemu Członków sprawozdania za okres kadencji.
 3. Komisyjna Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikający z ustaleń kontroli i żądaniami wyjaśnień, a także o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium z głosem doradczym.
 5. Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków może zapaść w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej większością głosów.
 6. Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Członków.

ROZDZIAŁ V
REPREZENTACJA

§ 26

 1. Oświadczenia majątkowe i zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia wymaga reprezentacji dwóch członków Zarządu.
 2. W pozostałych sprawach Zarząd jest reprezentowany przez Prezesa lub jednego z V-ce Prezesów jednoosobowo.

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 27

 1. Stowarzyszenie może podjąć się działalności pożytku publicznego dla realizacji celów określonych w art.6.
 2. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną jak i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. Działalności z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  2. Działalności z zakresu upowszechniania kultury i sztuki.
  3. Działalności na rzecz seniorów oraz osób w wieku 50+.
  4. Pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
  5. Udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
  6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  7. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
  8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  10. Działalności wspomagającej rozwój edukacji, oświaty i wychowania.
  11. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
  12. Działalności wspierającej rozwój i ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  13. Działalności wspierającej rozwój świadomości ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zwierząt.
  14. Działalności wspierającej rozwój turystyki i krajoznawstwa.
  15. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
  16. Działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 28

 1. Celem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest uzyskiwanie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  • Przedmiot przeważającej działalności
   • 58.14.Z Wydawanie Czasopism i pozostałych periodyków.
  • Przedmiot pozostałej działalności
   • 18.11.Z Drukowanie gazet.
   • 18.12.Z Pozostałe drukowanie.
   • 18.12.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku.
   • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
   • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe.
   • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
   • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
   • 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
   • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
   • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
   • 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
   • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
   • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
   • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą poprzez udział w spółkach prawa handlowego.
 4. Działalnością gospodarczą Stowarzyszenia kieruje Zarząd
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności gospodarczej według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na działalność, o której mowa w art.6.

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. nieruchomości,
  2. ruchomości,
  3. fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. wpisowe i składki członkowskie,
  2. subwencje, darowizny i zapisy,
  3. wpływy z działalności statutowej.
 3. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Działalność finansowa i gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Rachunkowość prowadzi się według obowiązujących przepisów. Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym

§ 31

 1. Stowarzyszenie nie może udzielać z majątku własnego pożyczek lub zabezpieczeń majątkowych w stosunku do swoich członków, członków swoich organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku własnego na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA

§ 32

 1. Uchwałę o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Ogólne Członków - większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia - Zgromadzenie Ogólne Członków podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatora.

ROZDZIAŁ IX
UWAGI KOŃCOWE

§ 33

Do spraw nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 34

Postanowienia niniejszego Statutu zostały zaakceptowane przez członków Stowarzyszenia.

Marki, dnia 10 maja 2022 roku

LOGO - TchiboLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - FellowsLOGO - SushiSamLOGO - MasterLOGO - MINSBUDLOGO - Burmistrz Miasta MarkiLOGO - Radio FaMaLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Grupa Cygan
LOGO - TchiboLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - FellowsLOGO - SushiSamLOGO - MasterLOGO - MINSBUDLOGO - Burmistrz Miasta MarkiLOGO - Radio FaMaLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Grupa Cygan
LOGO - TchiboLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - FellowsLOGO - SushiSamLOGO - MasterLOGO - MINSBUDLOGO - Burmistrz Miasta MarkiLOGO - Radio FaMaLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Grupa Cygan
LOGO - TchiboLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - FellowsLOGO - SushiSamLOGO - MasterLOGO - MINSBUDLOGO - Burmistrz Miasta MarkiLOGO - Radio FaMaLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Grupa Cygan
LOGO - TchiboLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - FellowsLOGO - SushiSamLOGO - MasterLOGO - MINSBUDLOGO - Burmistrz Miasta MarkiLOGO - Radio FaMaLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Grupa Cygan
LOGO - TchiboLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Fundacja Otwarte SerceLOGO - FellowsLOGO - SushiSamLOGO - MasterLOGO - MINSBUDLOGO - Burmistrz Miasta MarkiLOGO - Radio FaMaLOGO - Księgarnia ZiKLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Grupa Cygan

Menu

Wydarzenia Sportowe

Inicjatywy Społeczne

W sieci

NocnyMarek.net Orych.pl RadniMarek.pl

Kontakt

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
CAF3, ul. Fabryczna 3,
05-270 Marki

biuro@msg.net.pl

NIP 1251350873
REGON 140138224
KRS 0000231763

Nr konta bankowego:
09 1090 1014 0000 0001 4736 4790

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa skocz do góry