Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej: msg.net.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski w marcu 2024 r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Marcin Dąbrowski, email: biuro@msg.net.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia - budynek UM Marki - CAF3, ul Fabryczna 3

Dostępność wejścia do budynku

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzą cztery wejścia – 3 od strony ul. Fabrycznej i główne od strony bramy po prawej stronie budynku. Drzwi, zarówno wejścia głównego jak i bocznych, są dobrze widoczne na tle fasady.

Najbardziej dogodne wejście znajduje się od strony bramy po prawej stronie budynku: nie ma progu a podjazd dla wózków umieszczono przy schodach. Podjazd posiada poręcze dwururowe. Przed krawędzią nie ma fakturowego oznaczenia ostrzegawczego FON.

Do wejścia głównego od strony ul. Fabrycznej prowadzą widoczne kierunkowskazy.

Przy wejściu zainstalowano wideodomofon. Wideodomofon oznaczono w czarnodruku i alfabecie brajla.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

CAF3 w całości znajduje się na parterze.

Miejsca parkingowe (w tym wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami)

W podwórku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu umieszczono stojak na rowery.

Komunikacja pozioma

Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach są one w pełni dostępne. Pracownicy wydziału są przygotowani aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez wydział.

Komunikacja pionowa

Wydział w całości zlokalizowany jest na parterze, co zapewnia dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Tu zlokalizowany jest także przewijak dla dziecka. Toaleta jest oznaczona w alfabecie brajla.

Pozostałe pokoje nie posiadają oznaczeń w alfabecie brajla. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla klientów.

Osobom ze specjalnymi potrzebami służą pomocą pracownicy.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

Na wyposażeniu znajdują się lupy powiększające tekst oraz ramki do podpisów.

Urząd Miasta w Markach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi można skorzystać na dwa sposoby:

  1. Nie wychodząc z domu - poprzez stronę www - wystarczy, posiadanie sprzętu (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę i podłączonego do Internetu. Kliknięcie przycisku tłumacz języka migowego połączy cię z Tłumaczem on-line języka migowego.
  2. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Urzędu Miasta Marki, Centrum Aktywności Mieszkańca przy ul. Fabrycznej 3 lub do Wydziału Podatków i Opłat przy ul. Lisa-Kuli 3. We wszystkich punktach znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbędzie się w czasie rzeczywistym.

Usługa dostępna jest w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8.00 - 16.00, we środy w godz. 8.00 - 18.00 oraz w piątki w godz. 8.00 - 14.00.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

LOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - OSP MarkiLOGO - Inter Europol S.A.LOGO - TchiboLOGO - Mareckie Centrum Edukacyjno-RekreacyjneLOGO - Mareckie Stowarzyszenie RoweroweLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Caffe GranoLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Radio FaMaLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Hotel Mistral
LOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - OSP MarkiLOGO - Inter Europol S.A.LOGO - TchiboLOGO - Mareckie Centrum Edukacyjno-RekreacyjneLOGO - Mareckie Stowarzyszenie RoweroweLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Caffe GranoLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Radio FaMaLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Hotel Mistral
LOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - OSP MarkiLOGO - Inter Europol S.A.LOGO - TchiboLOGO - Mareckie Centrum Edukacyjno-RekreacyjneLOGO - Mareckie Stowarzyszenie RoweroweLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Caffe GranoLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Radio FaMaLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Hotel Mistral
LOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - OSP MarkiLOGO - Inter Europol S.A.LOGO - TchiboLOGO - Mareckie Centrum Edukacyjno-RekreacyjneLOGO - Mareckie Stowarzyszenie RoweroweLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Caffe GranoLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Radio FaMaLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Hotel Mistral
LOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - OSP MarkiLOGO - Inter Europol S.A.LOGO - TchiboLOGO - Mareckie Centrum Edukacyjno-RekreacyjneLOGO - Mareckie Stowarzyszenie RoweroweLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Caffe GranoLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Radio FaMaLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Hotel Mistral
LOGO - Mazowieckie Centrum PoligrafiiLOGO - OSP MarkiLOGO - Inter Europol S.A.LOGO - TchiboLOGO - Mareckie Centrum Edukacyjno-RekreacyjneLOGO - Mareckie Stowarzyszenie RoweroweLOGO - Wodociąg MareckiLOGO - Caffe GranoLOGO - LTM Tax and Legal Kuś, SkłodowskiLOGO - Radio FaMaLOGO - Kancelaria SkłodowscyLOGO - Hotel Mistral

Menu

Wydarzenia Sportowe

Inicjatywy Społeczne

W sieci

NocnyMarek.net Orych.pl RadniMarek.pl

Kontakt

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
CAF3, ul. Fabryczna 3,
05-270 Marki

biuro@msg.net.pl

NIP 1251350873
REGON 140138224
KRS 0000231763

Nr konta bankowego:
09 1090 1014 0000 0001 4736 4790

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa skocz do góry